Marcus K:s Integritetspolicy

Jag värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror mig dina personuppgifter så därför har jag upprättat den här policyn. Integritetspolicyn utgår från gällande lagstiftning och förtydligar hur jag arbetar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Syftet är att du ska veta hur jag behandlar dina personuppgifter, vad jag använder dom till, vilka som får ta del av dem, under vilka omständigheter och hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Vem är ansvarig för personuppgifterna som samlas in?

Marcus Karlsson Säll, marcus@marcusk.se, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

Hur får jag tillgång till dina personuppgifter?

Jag får tillgång till dina personuppgifter när du tar kontakt med mig genom telefon, e-post, genom vår hemsida eller när du anlitar mig. Jag får också tillgång till dina personuppgifter genom andra personer, företag eller myndigheter.

Vid behandling inhämtar jag ditt samtycke innan jag börjar behandla dina personuppgifter i det fall det behövs. Det gör jag genom att låta dig fylla i uttryckliga samtyckesklausuler i de fall behandlingen grundas på samtycke.

Hur kontaktar du mig vid frågor om dataskydd

Du kan enkelt nå dem på marcus@marcusk.se

Om Marcus K gör någon ändring i integritetspolicyn, kommer den senaste versionen att finnas tillgänglig på vår hemsida.

Vilka personuppgifter samlar Marcus K in om dig som kund och i vilket ändamål?

Jag behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som är nödvändigt för ändamålet, och jag strävar efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna. Jag behandlar uppgifterna som du tillhandahåller mig direkt, när du besöker vår hemsida, uppgifter som jag får från offentliga register, när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick. Jag behandlar endast personuppgifter när jag har laglig grund. Jag behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag.

Vilka kan jag komma att dela dina personuppgifter med?

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall jag lämna ut personuppgifter till tredje part informeras du om detta.

Jag upprättar sekretessavtal samt säkerställer att personuppgifter behandlas på ett betryggande sätt.

 

Vad har du för rättigheter som registrerad?

Rätt till tillgång (s.k registerutdrag)

Jag är alltid öppna och transparenta med hur jag behandlar dina personuppgifter och ifall du vill få en djupare insikt i vilka personuppgifter jag behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna. Information lämnas i form av ett registerutdrag med angivande av ändamål, kategorier av personuppgifter, kategorier av mottagare, lagringsperioder, information om varifrån information har samlats in.

Tänk på att ifall jag mottar en begäran om tillgång kan jag komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person.

Rätt till rättelse.

Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering

Du kan begära radering av personuppgifter jag behandlar om dig ifall:

  • Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.
  • Du invänder mot en intresseavvägning jag har gjort baserat på berättigat intresse och sitt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse.
  • Du invänder om behandling för direktmarknadsföringsmål.
  • Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.
  • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse jag om omfattas av.

Hur länge sparar jag dina uppgifter?

Ditt företag sparar aldrig personuppgifter längre än vad som anses nödvändigt för ändamål med behandlingen.